Stretch

Digital print on paperDiscarded porcelain, epoxy, nylon

Discarded porcelain, epoxy, nylon

Discarded porcelain, epoxy, nylon

Discarded porcelain, epoxy, nylon